Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18/05/2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu - Yêu Chúa

Nóng