Lễ Vesakh Phật giáo, Toà thánh gửi sứ điệp chúc mừng và mời gọi cùng dấn thân bài trừ nạn tham nhũng - Yêu Chúa

Nóng