Pêru: Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ Cát Minh và ban huấn dụ, 21.01.2018 - Yêu Chúa

Nóng

Pêru: Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ Cát Minh và ban huấn dụ, 21.01.2018


Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ Cát Minh:
... và ban huấn dụ, 21.01.2018: