Đức Phanxicô nói với các Giám Mục Pêru: "Mục tử chân chính phải có can đảm tố cáo bất công!" - Yêu Chúa

Nóng