"Giêsu là Vua! Tuyên xưng thì dễ lắm, sống mới là vấn đề" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng