"Xưa Ta bị lũ do CS xả cuốn trôi nhà, các ngươi đã..." - Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng