24.07: Gia đình Giáo hội - Yêu Chúa

Nóng

24.07: Gia đình Giáo hội


Suy niệm, thánh lễ liên quan trích đoạn Tin Mừng này (Mt 12,46-50):