Yết kiến chung: Nguy cơ lớn nhất của người trẻ là sự xoàng xĩnh và hèn nhát - Yêu Chúa

Nóng