Truyền giáo ở Nhật Bản là đi cùng với dân chúng - Yêu Chúa

Nóng