ĐTC sẽ tiếp Tổng thống Pháp vào ngày 26/06 tới để bàn về: môi trường, di dân, Châu Âu - Yêu Chúa

Nóng