"Xuyên qua tất cả là một thiện chí..." - Bài giảng của Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. trong tháng lễ an táng Lm. Mác-cô Bùi Quan Đức, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng