"Con đường duy nhất, chân thật" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng