"Trở nên bé nhỏ khiêm nhường" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng