Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B. (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.) - Yêu Chúa

Nóng

Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B. (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.)

Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mt 28,16-20):
✔️ 27.05: Sự hiện diện liên lỉ
✔️ CN Chúa Ba Ngôi - Phó tế Bênađô Huỳnh Hữu Phúc, op.
✔️ Lễ Chúa Ba Ngôi 27/05/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
✔️ "Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27/05/2018
✔️ Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, Năm B, 27/05/2018
✔️ Nhân danh ai? - Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, op.
✔️ "Chuyện tình tay ba..." - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.