Tất cả các giám mục Chilê đệ đơn từ nhiệm lên Đức thánh cha, và ngài gửi thư cho các Giám mục Chilê - Yêu Chúa

Nóng