"Nếu ông cha giảng như thế, người ta sẽ bảo ông ta là cộng sản. Nhưng..." - Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 24/05/18 - Yêu Chúa

Nóng