"Cứ thả lưới xuống thì sẽ bắt được cá" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng