"Sự gần gũi là chìa khóa cho việc loan báo Tin Mừng" - ĐTC Phanxicô (Thánh lễ truyền dầu, 28/03/2018) - Yêu Chúa

Nóng