"Mục tử phải lấm mùi chiên" - Đc. Giuse Đinh Đức Đạo (Thánh lễ truyền dầu, 28/03/2018) - Yêu Chúa

Nóng