"Đền thờ luôn được thanh tẩy" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng