"Ai mới là con thảo?" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng