"Mục đích của luật pháp là cứu sống chứ không phải giết chết" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng