Trung cộng khó chịu về mục Biển Đông trong Sách trắng của Úc - Yêu Chúa

Nóng