Tại sao phải xin lễ cầu cho ông bà, cha mẹ, cho các linh hồn? - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng