Nữ tu bị sát hại sẽ được tuyên Chân Phúc, còn kẻ sát hại ngài đã được ơn hoán cải - Yêu Chúa

Nóng

Nữ tu bị sát hại sẽ được tuyên Chân Phúc, còn kẻ sát hại ngài đã được ơn hoán cải