"Người đời thường lượng giá nhau bằng hơn thua tiền bạc, danh vị, chức tước... Chúa dạy ta một lối lượng giá khác!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng

"Người đời thường lượng giá nhau bằng hơn thua tiền bạc, danh vị, chức tước... Chúa dạy ta một lối lượng giá khác!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm