"Hãy sẵn sàng đánh đổi để được Nước Thiên Chúa!" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng