"Công việc cụ thể của tình yêu - mấu chốt của đời sống đạo!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng

"Công việc cụ thể của tình yêu - mấu chốt của đời sống đạo!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm