"Hãy có lòng nhân hậu như Thiên Chúa" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng