"Yêu Chúa mà quên yêu người... hay ngược lại!" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng