Quang chết là chuyện nhỏ, nhiều chuyện lớn hơn cơ! Còn bao nhiêu là nghiệp chướng ám cái dân tộc này! - Yêu Chúa

Nóng

Quang chết là chuyện nhỏ, nhiều chuyện lớn hơn cơ! Còn bao nhiêu là nghiệp chướng ám cái dân tộc này!

Quang chết là chuyện nhỏ, nhiều chuyện lớn hơn cơ! Còn bao nhiêu là nghiệp chướng ám cái dân tộc này! Bao nhiêu là tệ nạn, những lối suy nghĩ bạc nhược, thụ động. Rượu chè bê tha, lười biếng, sống ảo tưởng, nhu nhược trước những trách nhiệm của mình. Quang chết là chuyện nhỏ, nhiều chuyện lớn hơn cơ! Còn bao nhiêu là nghiệp chướng ám cái dân tộc này! Bao nhiêu là tệ nạn, những lối suy nghĩ bạc nhược, thụ động. Rượu chè bê tha, lười biếng, sống ảo tưởng, nhu nhược trước những trách nhiệm của mình.