“Trần Trọng Kim từ chối khi Nhật đề nghị giúp tấn công Việt Minh!” - Yêu Chúa

Nóng

“Trần Trọng Kim từ chối khi Nhật đề nghị giúp tấn công Việt Minh!”

Có thể bạn chưa biết: “Trần Trọng Kim từ chối khi Nhật đề nghị giúp tấn công Việt Minh!” Ngày 17 tháng 04 năm 1945, Nội các chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt. Chính phủ không thành lập Bộ quốc phòng và tổ chức quân đội để tránh người Việt Nam phải tham gia chiến tranh thế giới thứ II với tư cách đồng minh của Nhật Bản. Được tin Việt Minh nổi lên ở ngoài Bắc, đại sứ Nhật ở Huế là Massayuki Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại, đề nghị vua Bảo Đại dùng lực lượng của Nhật tiêu diệt Việt Minh, vì quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn với 50.000 quân tinh nhuệ, đủ sức can thiệp và đàn áp, đại sứ Nhật ở Huế xác định với vua Bảo Đại rằng chỉ cần 2 giờ đồng hồ là quân đội Nhật sẽ dẹp tan cuộc nổi loạn của Việt Minh ở Huế. Vua Bảo Đại từ chối đề nghị của Yokoyama. (Theo lời kể của ông Phan Văn Vỹ, nhị đẳng thị vệ, người trực gác buổi tối khi Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại).
Ảnh: Trần Trọng Kim (1883-1953) - thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược.

Hôm nay ngày 19/08, kỷ niệm ngày Việt Minh cướp chính quyền của nội các Trần Trọng Kim chứ không phải của Pháp, vì Pháp đã trả độc lập cho Việt Nam từ mấy tháng trước ngày 17/04/1945
Lịch sử cần phải trả lại sự thật

Có thể bạn chưa biết: “Trần Trọng Kim từ chối khi Nhật đề nghị giúp tấn công Việt Minh!”

Ngày 17 tháng 04 năm 1945, Nội các chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt. Chính phủ không thành lập Bộ quốc phòng và tổ chức quân đội để tránh người Việt Nam phải tham gia chiến tranh thế giới thứ II với tư cách đồng minh của Nhật Bản.

Được tin Việt Minh nổi lên ở ngoài Bắc, đại sứ Nhật ở Huế là Massayuki Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại, đề nghị vua Bảo Đại dùng lực lượng của Nhật tiêu diệt Việt Minh, vì quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn với 50.000 quân tinh nhuệ, đủ sức can thiệp và đàn áp, đại sứ Nhật ở Huế xác định với vua Bảo Đại rằng chỉ cần 2 giờ đồng hồ là quân đội Nhật sẽ dẹp tan cuộc nổi loạn của Việt Minh ở Huế. Vua Bảo Đại từ chối đề nghị của Yokoyama. (Theo lời kể của ông Phan Văn Vỹ, nhị đẳng thị vệ, người trực gác buổi tối khi Yokoyama đến gặp vua Bảo Đại).

Không phải chỉ nói với vua Bảo Đại, người Nhật còn đề nghị với Thủ tướng Trần Trọng Kim. “Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: 'Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Đồng minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự'. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Đồng minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng 'cõng rắn cắn gà nhà'. Tôi từ chối không nhận.” (Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Sài Gòn: Nxb. Vĩnh Sơn, 1969, tr.93.)

Đặng Tường