"Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng