Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật X Thường Niên, năm B. (Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, op.) - Yêu Chúa

Nóng