ĐTC: phá thai các trẻ bị yếu bệnh, khuyết tật là phản ánh não trạng Đức Quốc Xã - Yêu Chúa

Nóng