"Có khi đến tư cách Kitô hữu cũng không còn..." - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng