Cho phép trẻ em bỏ Thánh lễ thì giống như cho phép chúng không phải đánh răng vậy - Yêu Chúa

Nóng