"Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng