Quý soeur Học viện Liên dòng thánh Tôma dâng hoa kính Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng) - Yêu Chúa

Nóng