Phút cầu nguyện: Thứ Bảy 19/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 21,20-25):
✔️ Chứng từ khả tín của một môn đệ - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy 19/05/2018
Về đầu trang