Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 02/05/2018: Từ bỏ ma quỷ, tuyên xưng đức tin - Yêu Chúa

Nóng