Phụ Huynh và học sinh trường Diễn Đoài, Diễn Châu xuống đường phản đối lạm thu - Yêu Chúa

Nóng