"Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài, này Ngài tiến đến..." - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng