"Hãy can đảm đập tan mọi nấm mồ chôn dân tộc Việt Nam" - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong - Yêu Chúa

Nóng