"Hành khúc Phục sinh" (Khuyết danh) - Ca đoàn Ngàn Thông - Yêu Chúa

Nóng