Vatican: Thánh Lễ đưa chân đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, tại Đền thờ Thánh Phêrô 10/03/2018 - Yêu Chúa

Nóng