"Đường Thập Tự" (Đỗ Vi Hạ) - Phaolô Phạm Ngọc Thạch - Yêu Chúa

Nóng

"Đường Thập Tự" (Đỗ Vi Hạ) - Phaolô Phạm Ngọc Thạch


Đường Thập Tự
• Sáng tác : Đỗ Vi Hạ
• Trình bày: Phaolô Phạm Ngọc Thạch
• Thực hiện: Truyền thông Phú Cường