"Tôi có muốn được Thầy Giêsu chữa cho hết bại liệt không" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng