Tại Vatican, Thứ Sáu Tuần Thánh, 30/3/2018: Nghi thức cảm động tưởng niệm Chúa chịu chết - Yêu Chúa

Nóng