Suy gẫm: "Không nhìn thấy, không chạm được, đều không tồn tại. Vì thế, Chúa không tồn tại..." - Yêu Chúa

Nóng